Sesión 2
OS RECURSOS

1. O CARTAFOL

2. ENGADIR FICHEIRO

3. AS ETIQUETAS

5.  CREAR PÁXINA WEB

A. ENGADIR HIPERVÍNCULO

6. CREAR UN LIBRO


7. Copia de seguridade e restauración
___________________________________________________________


 ACTIVIDADES
CREAR TAREFAS
A tarefa é unha das ferramentas que serven para recoller o traballo dos alumnos dunha materia. O profesor plantexa o enunciado e os alumnos traballarán sobre o mesmo para, finalmente, enviar unha solución ao plantexamento feito no enunciado da tarefa. 

O módulo tarefa permite aos alumnos subir documentos en prácticamente calquera formato electrónico e estes documentos quedan almacenados para a súa posterior avaliación por parte do profesor. As tarefas tamén permiten "Texto en liña" como solución as mesmas.

Como se crea unha tarefa? 

Dende a páxina principal do curso, "Activar edición".
No tema que se desexe pulsar sobre "Engadir unha actividade ou un recurso"
Seleccionar a actividade tipo "Tarefa"
Finalmente, plusar o botón "Engadir"
Os distintos aspectos que se poden configurar, clasifícanse por apartados:

Xeral

Nome da tarefa = Introduce un nome como título para esta tarefa.

Descrición = Introduce un texto no que se especifique o que o alumno debe facer. Pódese tamén engadir os criterios de avaliación da tarefa.

Dispoñibilidade

Permitir entregas de = Se está activado, os alumnos non poderán facer entregas antes desta data. Se está desactivado, os alumnos poderán comezar as entregas de inmediato.

Data límite = Isto é cando venceu a tarefa. As entregas aínda se permitirán despois desta data pero calquera tarefa entregada tras esta data marcarase como atrasada. Para evitar entregas despois dunha certa data, estabeleza a data de corte da tarefa.

Data de corte= De estar definida, a tarefa non aceptará entregas despois desta data sen unha prórroga.

Amosar sempre a decrición = Se NON está activado, a descrición da tarefa anterior só será visíble para os alumnos na data "Permitir entregas de".

Tipos de entrega

Entregas de ficheiros = Se está activado, os alumnos deberán enviar un ou máis ficheiros como entrega.

Texto en liña = Se está activado, os alumnos deben escribir un texto (texto enriquecido) directamente nun campo do editor para a súa entrega.

Configuración de entregas

Requirir que os alumnos preman no botón de entrega = Recomendación Si

Permitir reapertura = Se o deixamos en Nunca, unha vez que o alumno faga a entrega non poder corrixir a mesma.

Para saber máis:

TAREFAS DE REPASO


Actividade presentación

Preparar unha presentación empregando o Impress para  un tempo de exposición aproximado de 10 minutos. Terá entre 10 e 15 diapositivas. Engadirase o texto do orador nun documento diferente, cos párrafos explicativos para cada unha das diapositivas. A presentación debe de ser tan gráfica como sexa posible, sen abusar do emprego de texto.

Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a interacción oral
   
Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita e oral

B) CREACIÓN DA TAREFA POLO PROFESOR

Enunciado:

Tarefa de presentación

Crea unha presentación axudándote do programa LibreOffice Impress, así como os textos do orador. Expón aos teus compañeiros o tema tratado na aula
Hecho con Padlet