Sesión 2
OS RECURSOS

1. O CARTAFOL

2. ENGADIR FICHEIRO

3. AS ETIQUETAS

5.  CREAR PÁXINA WEB

A. ENGADIR HIPERVÍNCULO

6. CREAR UN LIBRO


7. Copia de seguridade e restauración
___________________________________________________________


 ACTIVIDADES

TAREFAS DE REPASO


Actividade presentación

Preparar unha presentación empregando o Impress para  un tempo de exposición aproximado de 10 minutos. Terá entre 10 e 15 diapositivas. Engadirase o texto do orador nun documento diferente, cos párrafos explicativos para cada unha das diapositivas. A presentación debe de ser tan gráfica como sexa posible, sen abusar do emprego de texto.

Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a interacción oral
   
Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita e oral

B) CREACIÓN DA TAREFA POLO PROFESOR

Enunciado:

Tarefa de presentación

Crea unha presentación axudándote do programa LibreOffice Impress, así como os textos do orador. Expón aos teus compañeiros o tema tratado na aula

Data Límite: 10/10/2020(non se poderá entregar fóra de prazo).


Hecho con Padlet