A figura do(a) coordinador(a) EDIXGAL

 Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021-2022.

Sétimo. Compromisos dos centros educativos

Os centros educativos que sexan seleccionados mediante esta resolución deberán asumir, polo menos, os seguintes compromisos:

a) Desenvolver o programa segundo as pautas establecidas no proxecto presentado, que se incorporará ao proxecto educativo do centro, e impulsar a súa continuidade cando menos durante catro cursos escolares en en función da súa avaliación.

b) En colaboración coa Administración educativa, realizar unha adecuada divulgación da iniciativa entre toda a comunidade educativa, con especial incidencia no alumnado e nas familias, de xeito que se achegue a información necesaria e se realice a adecuada sensibilización en relación con este programa.

c) Realizar un seguimento periódico das actuacións previstas no programa.

d) No caso do profesorado implicado e do equipo directivo, segundo corresponda, deberá participar nas actividades de formación vinculadas ao proxecto que se planifiquen tanto desde a centro como desde a Consellería.

e) Garantir a participación activa da persoa coordinadora do proxecto e dalgún membro do equipo directivo nas reunións de traballo que desde a Administración educativa se establezan.

f) No caso da comunidade educativa, participar activamente no deseño, aplicación e avaliación das actuacións previstas no programa.

g) Manter o programa durante catro cursos académicos

h) No caso do profesorado participante, comprometerse a participar na formación específica que se oferte dentro do programa. A formación no centro articularase obrigatoriamente no marco dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) , para o que recibirán o asesoramento da Rede de Formación do Profesorado.

i) Colaborar na detección e difusión das boas prácticas para a educación dixital tanto a niveis formativos como de divulgación e comunicación.

Novas E-Dixgal

 

Dispoñibles novas funcionalidades e tipos de recursos no EVA.

 • Editor Atto.
  • Engádense os botóns de resaltar texto e modificar o tipo de letra.
  • Habilitado un novo botón coa opción de preguntas cloze para os cuestionarios.
 • Preguntas do cuestionario.
  • Habilitada a opción de arrastrar e soltar marcadores.
  • Habilitada a opción de arrastrar e soltar sobre a imaxe.
  • Habilitada a opción de arrastrar e soltar sobre texto.
  • Habilitada a opción de seleccionar as palabras que faltan.
 • Contidos interactivos H5P.
  • Habilitados recursos de tipo H5P.
 • Seccións nas materias.
  • Engádese a posibilidade de destacar unha sección na materia de forma que cando se resalte, o usuario accede directamente a esta sección ao entrar na materia.

Contidos DIXIT

 


Actualizouse o catálogo con novos contidos DIXIT nas seguintes áreas

* Física e Química:· Novo contido: Laboratorio Central Nuclear
* Matemáticas Secundaria: Actualizado Iniciación aos corpos xeométricos, Novo contido Áreas de corpos xeométricos, Visión holográfica
* Bioloxía: novo contido Guía Ciencia Cidadá na aula, Actualización contido: Redes tróficas – Charca intermareal
* Ciencias Sociais· Actualización de contido: A túa misión espacial. Novos contidos: A túa misión na terra, Invasión Zombie, A Orixe do Universo

Ademais actualízanse seis snack experiment: A terra é redonda, Presión atmosférica, Tensión superficial, Fotosíntese, Seguridade laboratorio e Os nosos océanos.

Tamén se publicaron fichas descritivas : Divisibilidade,  Unidade Familiarización, Unidade Sumas e restas , Unidade Multiplicación.