Nocións básicas de E-Dixgal _ Software

 Actividades para o inicio dun curso dixital.

(Author's name hidden)

Obxectivos

Estas unidades están deseñadas para aqueles alumnos que carecen de competencia dixital e poder axudar aos profesores que precisen de material para facilitar unha primeira aproximación ao novo dispositivo.

Previo ao traballo co EVA e a empregar os ordenadores de forma continuada debemos presentar unhas nocións básicas sobre o seu manexo que ampliarán a competencia dixital dos rapaces. Comezarán dunha maneira mais segura e eficiente o traballo diario durante o curso. Inda que parezan unha perda de tempo, ao longo, sempre será tempo gañado.

O profesorado que o precise, pode acceder aos manuais e a toda a información dos proxectos Abalar e Edixgal na Aula Aberta Abalar: ( http://www.edu.xunta.es/centros/abalar ).Webinar: “Coñece aulaPlaneta para traballar en E-Dixgal”

 “Coñece aulaPlaneta para traballar en E-Dixgal”

O próximo luns 18 de outubro vaise celebrar un webinar para afondar no modelo funcional e pedagóxico dos contidos editoriais de “aulaPlaneta” publicados no EVA.

Esta sesión formativa, de carácter voluntario, está destinada a todo o profesorado que imparte en cursos E-Dixgal.

O webinar vaise gravar para a súa posterior publicación no EVA, dentro do apartado de “Axuda”.


  • Día: luns 18/10/2021
  • Horario: 17:30 a 19:00
  • Dirixido ao profesorado de primaria e secundaria
  • URL da sesión: https://acortar.link/AeC8hp

Novas E-Dixgal _ Webinar "Edebé On plus"

 Os próximos días martes 28 e mércores 29 vanse celebrar sendos webinars para afondar no modelo funcional e pedagóxico dos contidos editoriais “Edebé On plus” publicados no EVA.

O webinar para o profesorado que imparte en Educación Primaria será o martes día 28 de 17:30 a 18:30hs.

https://us06web.zoom.us/j/84197611466?pwd=bmN3VWRQZC94anlvZzIwQTYxRzBYUT09


O webinar para o profesorado que imparte en Educación Secundaria será o mércores día 29 de 17:30 a 18:30hs.

https://us06web.zoom.us/j/89816263130?pwd=OE5Eb2pmVC90eFFTL2dxdldqeEE1QT09

Estas sesións formativas, de carácter voluntario, están destinadas a todo o profesorado que imparte en cursos E-Dixgal.

Os webinars vanse gravar para a súa posterior publicación no EVA, dentro do apartado “Axuda”.

Curso 2021-2022

Traballando coa maqueta v 8.0. 
A figura do(a) coordinador(a) EDIXGAL

 Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021-2022.

Sétimo. Compromisos dos centros educativos

Os centros educativos que sexan seleccionados mediante esta resolución deberán asumir, polo menos, os seguintes compromisos:

a) Desenvolver o programa segundo as pautas establecidas no proxecto presentado, que se incorporará ao proxecto educativo do centro, e impulsar a súa continuidade cando menos durante catro cursos escolares en en función da súa avaliación.

b) En colaboración coa Administración educativa, realizar unha adecuada divulgación da iniciativa entre toda a comunidade educativa, con especial incidencia no alumnado e nas familias, de xeito que se achegue a información necesaria e se realice a adecuada sensibilización en relación con este programa.

c) Realizar un seguimento periódico das actuacións previstas no programa.

d) No caso do profesorado implicado e do equipo directivo, segundo corresponda, deberá participar nas actividades de formación vinculadas ao proxecto que se planifiquen tanto desde a centro como desde a Consellería.

e) Garantir a participación activa da persoa coordinadora do proxecto e dalgún membro do equipo directivo nas reunións de traballo que desde a Administración educativa se establezan.

f) No caso da comunidade educativa, participar activamente no deseño, aplicación e avaliación das actuacións previstas no programa.

g) Manter o programa durante catro cursos académicos

h) No caso do profesorado participante, comprometerse a participar na formación específica que se oferte dentro do programa. A formación no centro articularase obrigatoriamente no marco dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) , para o que recibirán o asesoramento da Rede de Formación do Profesorado.

i) Colaborar na detección e difusión das boas prácticas para a educación dixital tanto a niveis formativos como de divulgación e comunicación.